Logická olympiáda 2019 - Logická olympiáda

Logická olympiáda
celoslovenská olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
Logická olympiáda
Prejsť na obsah

Logická olympiáda 2019

Články
Mimoriadne nadané deti z celého Slovenska súťažili v logickom myslení
Výborná atmosféra a ešte lepšie detské výkony boli ozdobou siedmeho ročníka finále Logickej olympiády na pôde Prešovskej univerzity. Na východe republiky sa stretli najnadanejšie deti z celého Slovenska.
Tradičnú súťaž organizuje Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove spolu s Pedagogickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove a mestom Prešov. Logická olympiáda sa spája predovšetkým s menom prešovského učiteľa Mgr. Ľubošom Lukáčom. Finále siedmeho ročníka uviedla prodekanka pre vedu, akreditáciu a doktorandské štúdium Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity doc. RNDr. Iveta Scholtzová, PhD. Do metropol východu prišlo 131 detí (súťažiacich celoslovenského finále) a zastúpenie malo neuveriteľných 28 miest a obcí z celého Slovenska. Podujatie moderovala riaditeľka Centra v Sabinove Mgr. Ľubica Richmanová Fabišíková. Plnej aule, ktorú obsadili nadaní žiaci, ich pedagógovia a rodičia, sa pred samotným testovaním prihovorila primátorka mesta Prešov Ing. Andrea Turčanová. „Myslím, že pozornosti pre nadané deti nie je nikdy dosť. Určite v tom ešte máme rezervy. Musím však jedným dychom dodať, že som veľmi vďačná, že máme v Prešove ľudí ako je Ľuboš Lukáč. Práve takíto pedagógovia by mali v školách ukazovať deťom cestu. To by bolo pre budúcu generáciu to najlepšie,“ ocenila hlavného organizátora. S nadanými deťmi má aj osobnú skúsenosť. „Stretávam sa s nimi na takýchto súťažiach. Ale musím povedať, že som mala veľmi príjemnú návštevu nadaných aj na radnici a veľmi ma prekvapili svojimi vedomosťami.“
Matematická inteligencia aj 3D úlohy
Keď dozneli úvodné príhovory a utíchlo tiež množstvo foto a video techniky, odštartovalo testovanie. A to v kategórii A, ktorú predstavovali žiaci 1. až 4. ročníka a kategórii B, čo boli deti, navštevujúce 5. až 9. ročník. Úlohy pokrývali logický úsudok, matematický úsudok, priestorový úsudok a verbálne myslenie a boli zostavené tak, aby pokryli čo najširší záber logického myslenia. Ide o úlohy na matematickú inteligenciu, verbálne úlohy, ale aj 3D a 2D úlohy na predstavivosť.  Dokopy deti riešili 20 úloh, v každom vyše hodinovom bloku desať.

Testy najlepších boli takmer dokonalé
Skúšanie prebehlo v dvoch kolách. Pauzu pred vyhlásením výsledkov spestril deťom vysokoškolský pedagóg Mgr. Tomáš Telepák, PhD. s workshopom na tému Výtvarná výchova a digitálne médiá. Potom už prišlo na rad vyhodnotenie.

V kategórii A (1. – 4. ročník) triumfoval Filip Luksaj (ZŠ, Dargovských hrdinov 19 v Humennom). Druhé miesto vybojoval Jakub Dzúr (ZŠ, Haličská cesta 7 v Lučenci). Bronz putuje Adamovi Kleinovi (ZŠ, Ing. O. Kožucha 11 v Spišskej Novej Vsi). Medzi žiakmi druhého stupňa zvíťazil Samuel Taňkoš (ZŠ, Hrnčiarska 13 v Humennom). Striebro získal Matúš Čarnogurský (ZŠ, Kubranská 80 v Trenčíne) a bronzové miesto Martin Cigler (ZŠ, Ďumbierska 17 v Banskej Bystrici). Ceny najšikovnejším nadaným odovzdala dekanka Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity dekanka doc. Ing. Jana Burgerová, PhD.
Neraz prekvapia aj svojich učiteľov
Veľkého finále sa zúčastňujú deti, ktoré prešli školskými kolami a samotní ich pedagógovia sú niekedy prekvapení, ako dobre ich deti dopadli. Tieto deti nemusia mať veľmi dobrý prospech, lebo ich napríklad nebaví memorovať, ale baví ich logika. Vyznačujú sa tým, že veľmi radi rozmýšľajú, a pamätanie si faktografických úloh pre nich dôležité byť nemusí. Týmto deťom však rýchlo páli.  „Logická olympiáda intelektovo nadaných žiakov je najväčšou súťažou pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním na Slovensku. Je super, že sa opäť zišlo množstvo šikovných žiakov z celého Slovenska, ale aj učiteľov a rodičov žiakov, ktorí si navzájom vymenili skúsenosti z poznatkov ohľadom výchovy a vzdelávania nadaných detí na Slovensku. Dôkazom sú desiatky poďakovaní za možnosť zasúťažiť si, stretnúť sa, zapojiť do súťaže pre nadaných, či započúvať sa do prednášok odborného seminára Rozumieme nadaným. Medzi nadanými deťmi sa Logická olympiáda stala obľúbenou a každoročne sa na ňu tešia. Počas samotného roka píšu nadaní organizátorom stretnutí, inšpirujú svojimi nápadmi, neraz prezradia svoje ciele, túžby pri umiestnení v súťaži. Najdôležitejšie je sa stretnúť. Niektoré deti (finalistov súťaže nadaných žiakov) poznáme od prvého ročníka ZŠ, vyrastajú s nami. Ďakujem všetkým za spoluprácu pri organizácii jedinečnej súťaže nadaných: CPPPaP Sabinov, Pedagogickej fakulte PU v Prešove, v neposlednom rade primátorke mesta Prešov Ing. Turčanovej za podporu pri organizácii projektov pre nadaných žiakov,“ uviedol hlavný organizátor obľúbeného stretnutia mladých nadaných Slovákov Mgr.Ľuboš Lukáč.
Text: Dušan Guman, Foto: Rajmund Petrík
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
Celoslovenská súťaž určená žiakom so všeobecným intelektovým nadaním. Stránka súťaže je súkromným portálom.
Copyright © 2020
ORGANIZÁTOR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,
Ul. SNP 15, Sabinov
Rozumieme nadaným
HLAVNÝ PARTNER
SÚŤAŽE NADANÝCH DETÍ
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
ROZUMIEME NADANÝM
Návrat na obsah