Logická olympiáda s masovou účasťou: súťažiť budú takmer dve tisícky nadaných detí - Logická olympiáda

Logická olympiáda
celoslovenská olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
Súťažíme, ale neprehrávame...
Logická olympiáda
Prejsť na obsah

Logická olympiáda s masovou účasťou: súťažiť budú takmer dve tisícky nadaných detí

Články
Logická olympiáda s masovou účasťou: súťažiť budú takmer dve tisícky nadaných detí

Začína sa celoslovenská súťaž určená nadaným žiakom základných škôl a osemročných gymnázií z celého Slovenska.
Logická olympiáda intelektovo nadaných žiakov, ktorú pravidelne organizuje Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove, Odbor školstva Okresného úradu v Prešove a mesto Prešov predstavuje jedinečnú intelektuálnu súťaž a patrí do portfólia projektov organizovaných celoslovenskou iniciatívou Rozumieme nadaným.

Do 9. ročníka Logickej olympiády v školskom roku 2020/2021 zaregistrovali školy 1940 žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. V kategórii A (žiaci 1.-4. ročníka ZŠ) je zaregistrovaných 849 intelektovo nadaných žiakov a v kategórii B (žiaci 5.-9. ročníka ZŠ a žiaci osemročných gymnázií do 15 rokov) je  zaregistrovaných 1091 intelektovo nadaných žiakov.

O najväčšej súťaži pre intelektovo nadaných žiakov na Slovensku
Mesto Prešov sa každoročne stáva centrom nadaných detí z celého Slovenska. Na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove sa každoročne (od roku 2013) konajú celoslovenské finálové kolá Logickej olympiády žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Nadaní žiaci, úspešní riešitelia školských kôl, sa z rôznych častí Slovenska stretnú na  finálovom podujatí. Mimoriadne obľúbená súťaž je zameraná na logický úsudok, matematický úsudok, priestorový úsudok a verbálne myslenie. Súťaží sa vo dvoch súťažných kategóriách: žiaci 1. stupňa (1. – 4. ročník ZŠ) a žiaci 2. stupňa ZŠ (5. – 9. ročník ZŠ). Okrem finálového kola a súťaže v logickom myslení je pri finalistov Logickej olympiády vždy pripravený aj zaujímavý workshop.

Logickú olympiádu dopĺňajú ďalšie aktivity. V predvečer „veľkého finále“ súťaže nadaných je pre finalistov pripravený Večer talentov. Stretnutie nadaných žiakov, rodičov a učiteľov sa každoročne koná na Sigorde pri Prešove. Je určené súťažiacim zo vzdialenejších kútov Slovenska a jeho program je neobyčajne atraktívny: kúzelná fyzika, spoločenské hry, netradičné matematické hry, hlavolamy, rébusy. Pre rodičov a učiteľov je pripravené odborné poradenstvo, špecifiká edukácie intelektovo nadaných žiakov, konzultácie a nechýbajú ani informácie o prebiehajúcich projektoch a aktivitách celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným.

Súčasťou najväčšej súťaže pre nadané deti na Slovensku je odborný seminár Rozumieme nadaným, ktorý je určený učiteľom, psychológom, špeciálnym pedagógom, rodičom žiakov, študentom Pedagogickej fakulty PU v Prešove i laickej verejnosti. Hlavnou témou seminára sú prezentované príspevky odborníkmi z oblasti výchovy a vzdelávania nadaných žiakov. Účastníkom odborného stretnutia ponúkame odborné prednášky, vystúpenia učiteľov z praxe a pohľad na vzdelávanie nadaných detí očami samotných detí.

Na organizácii Logickej olympiády, odborných seminárov, projektov, výskumov, edukácii intelektovo nadaných žiakov sa spolupodieľa množstvo odborníkov v oblasti výchovy a vzdelávania nadaných detí či nadaných študentov stredných a vysokých škôl. Je každoročným zvykom organizátorov poďakovať a zablahoželať ľuďom, ktorí sa zaoberajú problematikou nadaných žiakov. Ocenení jednotlivci získali pamätnú plaketu Rozumieme nadaným. Tú sme doposiaľ udelili: Mgr. Renáte Kopilcovej, Mgr. Ingrid Storinskej, Mgr. Anne Petríkovej, PhDr. Irene Fazekašovej, PaedDr. Lucii Mikurčíkovej, Ph.D., BCBA, doc. RNDr. Alene Prídavkovej, PhD., doc. Ing. Jane Burgerovej, PhD., Mgr. Martine Mátychovej, PhD., PhDr. Jane Juráškovej, PhD., doc. PhDr. Vladimírovi Dočkalovi, CSc., študentom: Jánovi Kolárovi, Martinovi Klovaničovi, Martinovi Žemličkovi, slovenskému režisérovi prof. Jurajovi Jakubiskovi.


Mgr. Ľuboš Lukáč
interný doktorand na Katedre špeciálnej pedagogiky PF PU v Prešove
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
Celoslovenská súťaž určená žiakom so všeobecným intelektovým nadaním. Stránka súťaže je súkromným portálom.
Copyright © 2022
ORGANIZÁTOR
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,
Ul. SNP 15, Sabinov
Rozumieme nadaným
HLAVNÝ PARTNER
SÚŤAŽE NADANÝCH DETÍ
LOGICKÁ OLYMPIÁDA
ROZUMIEME NADANÝM
Návrat na obsah